Clausewitz.com logo

Mobile Compatible • 

This bibliography is edited by Sebastian Paweł Górka, a Polish scholar from the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University in Krakow, Poland. (Mgr Sebastian P. Górka – absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; Obecnie doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Kontakt: sebastian.gorka at uj.edu.pl). Last updated 13 JUNE 2018.

Prace Carla von Clausewitza:

Clausewitz, Carl von, Wyciąg z dzieła generała Clausewitz: O wojnie [w:] W. Chrzanowski, Wyciągi z celniejszych dzieł o wyższej części sztuki wojskowej, Księgarnia B. Behr, Berlin 1844, s. 51-243.

Clausewitz, Carl von, Zarys taktyki [w:] W. Chrzanowski, Wyciągi z celniejszych dzieł o wyższej części sztuki wojskowej, Księgarnia B. Behr, Berlin 1844, s. 244-302.

Clausewitz, Carl von, Główniejsze zasady prowadzenia wojny dla następcy tronu pruskiego [w:] W. Chrzanowski, Wyciągi z celniejszych dzieł o wyższej części sztuki wojskowej, Księgarnia B. Behr, Berlin 1844, s. 303-332.

* [Here is the link to a digitized version of the three items above, available on Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.]

Clausewitz, Carl von,  O wojnie. Księgi 1–5, przeł. A. Cichowicz, L. W. Koc, Warszawa 1928.

Clausewitz, Carl von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, F. Schoener, Warszawa 1958.

Clausewitz, Carl von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, F. Schoener, Lublin 1995,

Clausewitz, Carl von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, F. Schoener, Kraków 2007.

Clausewitz, Carl von, O naturze wojny, przeł. A. Hildebrandt, Warszwa 2007.

Clausewitz, Carl von., O wojnie. Podręcznik stratega, przeł. A. Romanek, Warszawa 2013. (recenzja książki: Górka S., Zmarnowana szansa. Recenzja książki Carl von Clausewitz. O wojnie. Podręcznik stratega, „Kwartalnik Bellona, Nr. 4/2014, s. 222-225).

Prace na temat Carla von Clausewitza:

Bassford, Christopher, Jomini i Clausewitz – ich wzajemna zależność, „Kwartalnik Bellona”, nr 4/2014, s. 99-108.

Bassford, Christopher, Na palcach wokół trójcy Clausewitza, "Kwartalnik Bellona" 1/2017, s. 73-100. Tłumacz: Sebastian P. Górka. (Artykul zamieszczony za wiedza i zgoda Redakcji "Kwartalnika Bellona").

Bassford, Christopher, Uwagi o kategoriach wojny w O wojnie Clausewitza cz. I, "Kwartalnik Bellona" 2/2018, s. 40-61. Tłumacz: Sebastian P. Górka. 

Bassford, Christopher, Uwagi o kategoriach wojny w O wojnie Clausewitza cz. II, "Kwartalnik Bellona" 3/2018, s. 40-54. Tłumacz: Sebastian P. Górka. 

Clausewitz dzisiaj, „Bellona” 1944, nr 2, s. 57-61.

Dąbrowski, Otton. Clausewitz a kampania 1831, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1931, t. IV, z. 2.

Dąbrowski, Otton. Clausewitz a kwestia Polska, „Polska Zbrojna” 1930, s. 336-342.

Ghyczy, Tiha von; Oetinger, Bolko von; Bassford, Christopher, Clausewitz o strategii, przeł. A. Ehrlich, Warszawa 2002.

Górka, Sebastian, Bitwa pod Waterloo i upadek Napoleona w refleksji historycznej Carla von Clausewitza, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, Nr 3/2015, s. 19-40

Górka, Sebastian,  Doświadczenie wojen napoleońskich w życiu i myśli Carla von Clausewitza do roku 1815, "Politeja" nr 4(26)/2013, s. 53-83, DOI 10.12797/Politeja.10.2013.26.03.

Górka, Sebastian, Problem instytucji wojskowych w szkicach politycznych Carla von Clausewitza w latach 1816-1823, „Politeja” 6(32)/2014, s. 261-286  DOI: 10.12797/Politeja.11.2014.32.15.

Górka, Sebastian, Antoine-Henri Jomini - twórca nowoczesnej strategii, "Kwartalnik Bellona",  Nr 1/2018, s. 54-76. Artykuł zamieszczony za wiedzą i zgodą Redakcji.

Górka, Sebastian,Drugi Clausewitz, "Kwartalnik Bellona",  Nr 1/2018, s. 133-140. Recenzja książki V. E. Bellinger, Marie von Clausewitz: The Woman Behind the Making of On War, Oxford 2015.

Górka, Sebastian, Znaczenie historii w kształtowaniu się teorii wojny Carla von Clausewitza, "Historyka Studia Metodologiczne", t. 48/2018, s. 347–371, DOI: 10.24425/hsm.2018.124624

Heuser, Beatrice. Czytając Clausewitza, przeł. P. Budny, Warszawa 2008.

Jaskólski, Michał. Kilka słów „O wojnie”, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa”, t. 3.,  Kraków 2010, s.317-331.

Jędrysiak, Jacek, Mała wojna” w pruskiej myśli wojskowej 1815-1848, Zeszyty Naukowe WSOWL”, Nr 3 (173) 2014, s. 34-54 DOI: 10.5604/17318157.1143776.

Jędrysiak, Jacek, Pruska myśl wojskowa w latach 1815–1857 na kartach polskiej historiografii, Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, Tom XV, Poznań 2014, s. 11-31.

Kuklis, Eugeniusz, Lenin a Clausewitzowska definicja wojny, „Z Pola Walki” 1983, nr ¾, s. 153-159.

Liddell Hart, Basil. Od Clausewitza do Hitlera, „Co słychać”, 1941, nr 1, s. 10-16.

Mahnken, Thomas G., Teoria strategii [w:] (red.) J. Baylis, J. Wirtz, C. S. Gray, E. Cohen,Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, przeł. W. Nowicki, Kraków 2009, s.69-85.

Majewski, Ryszard, Zapomniany Carl von Clausewitz, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1996, nr 1/3, s. 248–254;

Majewski, Ryszard, Carl von Clausewitz. Teoria wojen, Wrocław 1990.

Marczak, Józef, Tezy strategiczne. C. V. Clausewitz „O wojnie”, Warszawa 2011

Millotat, Ch. O. E., Generał Carl von Clausewitz: dziedzictwo i wpływ, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2010, nr 3 (80), s. 247–263.

Millotat, Ch. O. E., Generał Carl von Clausewitz: dziedzictwo i wpływ, "Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej." 2010, nr 3 (80), s. 247–263. Przedruk jako Ch. E. Millotat, General Carl von Clausewitz: dziedzictwo i wpływ [w:] Biblioteka Strategiczna. Tom I, red. V. Filip, M. Nagielski, Warszawa 2017, s. 51-67.

O wojnie generała Carla von Clausewitza, „Myśl Wojskowa” 1958, nr 9

Rosen-Zawadzi, Kazimierz, O niektórych stronach teorii wojen Clausewitza, „Myśl Wojskowa” 1958, nr 9.

Ryszka, Franciszek. Myśleć z Clausewitzem,  [w:] tegoż, Historia-polityka-państwo,t. II, Toruń 2002, s. 31-47

Schössler, Dietmar. Clausewitz, przeł. A. Marcinek, Lublin 1995.

Smoleń, Stanisław, Generał Carl von Clausewitz o powstaniach ludowych na tle ogólnej wypowiedzi o wojnie, „Poglądy i Doświadczenia” 1990, nr 4, s. 62–73

Strachan, Hew. Carl von Clausewitz „O wojnie”. Biografia, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2009.

Ślipiec, Jeremiasz, Carl von Clausewitz w 220. rocznicę urodzin, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, 2000, nr 3, s. 311–318.

Ślipiec, Jeremiasz, Karl i Maria,czyli „warszawski ślad” Clausewitza, „Zeszyty Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia” 2010, r. 7/8,s. 132–144.

Ślipiec, Jeremiasz, Rola i miejsce artylerii w clausewitzowskiej teorii wojny, „Biuletyn Akademii ObronyNarodowej” 2004, nr 3, s. 59–65.

Winczewski D., Realizm polityczny Carla von Clausewitza a sprawa polska, "Studia Krytyczne", Nr 4/2017, s. 151-165. Artykuł zamieszczony za wiedzą i zgodą Redakcji.

Wyszczelski Lech, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni wieków. Myśl wojskowa od powstania do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2009, s.193-208.

Zajewski, Władysław. Czy można myśleć o wojnie. Współczesne czytanie Clausewitza, „Tygodnik Polski”, 1987 nr 32, s. 8.

Literatura uzupełniająca 

Balcerowicz, Bolesław, O pokoju. O wojnieMiędzy esejem a traktatem, Warszawa 2013.

Brodie, Bernard, Strategia w erze broni rakietowej, przeł. A. Wayda, Warszawa 1963.

Keegan, John, Historia wojen, przeł. G. Woźniak, Warszawa 1998.

Kuźniar, Roman, Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Warszawa 2006.

Liddell-Hart, Basil, Strategia. Działania pośrednie, przeł. E. Bagieński, Warszawa 1959.

Münkler, Herfried, Wojny naszych czasów, przeł. Krzysztof Matuszek, Kraków, 2004.

Ryszka, Franciszek, Polityka i wojna. Świadomość potoczna a teorie XX wieku, PIW 1975.

Smith, Rupert, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010.

Home

Return to top

 

 

Winczewski D., Realizm polityczny Carla von Clausewitza a sprawa polska, "Studia Krytyczne", Nr 4/2017, s. 151-165.